Osa 4

Sovellusten testaaminen

Sovellusten testaaminen helpottaa sekä kehitystyötä että tulevaa ylläpitotyötä. Testaaminen voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: yksikkötestaukseen, integraatiotestaukseen ja järjestelmätestaukseen. Tämän lisäksi on mm. myös käytettävyys- ja tietoturvatestaus, joita emme tässä käsittele tarkemmin.

Yksikkötestauksessa tarkastellaan sovellukseen kuuluvia yksittäisiä komponentteja ja varmistetaan että niiden tarjoamat rajapinnat toimivat tarkoitetulla tavalla. Integraatiotestauksessa pyritään varmistamaan, että komponentit toimivat yhdessä kuten niiden pitäisi. Järjestelmätestauksessa varmistetaan, että järjestelmä toimii vaatimusten mukaan järjestelmän käyttäjille tarjotun rajapinnan (esim. selain) kautta.

Kaikkien kolmen testaustyypin automaatioon löytyy Springistä välineitä. Tarkastellaan näitä seuraavaksi.

Yksikkötestaus

Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testausta. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin. Seuratessamme single responsibility principleä, jokaisella oliolla ja metodilla on yksi selkeä vastuu, jota voi myös testata. Testaus tapahtuu yleensä testausohjelmistokehyksen avulla, jolloin luodut testit voidaan suorittaa automaattisesti. Yleisin Javalla käytettävä testauskehys on JUnit, johon on jo tutustuttu pikaisesti kursseilla ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) ja ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003).

Uusia testiluokkia voi luoda NetBeansissa valitsemalla New -> Other -> JUnit -> JUnit Test. Tämän jälkeen NetBeans kysyy testiluokalle nimeä ja pakkausta. Huomaa että lähdekoodit ja testikoodit päätyvät erillisiin kansioihin — juurin näin sen pitääkin olla. Kun testiluokka on luotu, on projektin rakenne kutakuinkin seuraavanlainen.

.
|-- pom.xml
`-- src
 |-- main
 |  |-- java
 |  |  `-- ... oman projektin koodit
 |  |-- resources
 |    `-- ... resurssit, mm. konfiguraatio ja thymeleafin templatet
 |
 `-- test
   `-- java
     `-- ... testikoodit!

Kurssin tehtäväpohjissa JUnit-testikirjasto on valmiina mukana. Yksikkötestauksesta JUnit-kirjaston avulla löytyy ohjeistusta aiemmin käydyiltä ohjelmointikursseilta TKT10002 ja TKT10003 sekä kursseilta Ohjelmistotekniikka (TKT-20002) ja Ohjelmistotuotanto (TKT-20006).

Integraatiotestaus

Spring tarjoaa spring-boot-starter-test-kirjaston, jonka avulla JUnit-kirjasto saa @Autowired-annotaatiot toimimaan. Tämän avulla voimme injektoida testimetodille esimerkiksi repository-rajapinnan toteuttavan olion sekä testata sen tarjoamien metodien toimintaa. Testattava palvelu voi hyödyntää muita komponentteja, jolloin testauksen kohteena on kokonaisuuden toiminta yhdessä.

Käytetyn riippuvuuden versio liittyy Spring Boot -projektin versioon, eikä sitä tarvitse määritellä tarkemmin.

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Yksittäisten palvelujen testaamisessa tarvitsemme testiluokkien alkuun kaksi annotaatiota. Annotaatio @RunWith(SpringRunner.class) kertoo että käytämme Springiä yksikkötestien ajamiseen ja annotaatio @SpringBootTest lataa sovelluksen osat käyttöön.

Alla on esimerkkinä testiluokka, johon injektoidaan automaattisesti BankingService-olio sekä AccountRepository-rajapinnan toteuttama repository-olio.

@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class ApplicationTest {

 @Autowired
 private BankingService bankingService;

 @Autowired
 private AccountRepository accountRepository;

 // ... testit jne
}

Käynnistämällä Springin osana testejä, saamme käyttöömme oliokontekstin, jonka avulla voimme asettaa testattavat oliot testiluokkiin testaamista varten. Testattavien olioiden riippuvuudet asetetaan myös automaattisesti, eli jos BankingService sisältää muita komponentteja, on ne myös automaattisesti asetettu.

Voimme ylläolevalla lähestymistavalla testata myös sitä, että sovelluksemme eri osat toimivat yhteen toivotusti. Oletetaan, että käytössämme on aiemmin esitelty luokka BankingService, joka tarjoaa metodin transfer. Metodin pitäisi siirtää annettu summan kahden tilin välillä. Tämän lisäksi käytössämme on AccountRepository, jonka avulla voimme hakea tietokannasta tietoa tilien nimien perusteella.

Kummatkin toteutukset voidaan injektoida testiluokkaan. Alla oleva testi tarkastaa, että luokan BankingService toteutus toimii toivotulla tavalla.

// importit

@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class ApplicationTest {

 @Autowired
 private BankingService bankingService;

 @Autowired
 private AccountRepository accountRepository;

 @Test
 public void testBankTransfer() {
   Account first = new Account();
   first.setBalance(200);
   first.setIban("first");
   Account second = new Account();
   second.setIban("second");
   second.setBalance(0);

   accontRepository.save(first);
   accontRepository.save(second);

   bankingService.transfer("first", "second", 200);

   assertEquals(0, accountRepository.findByIban("first").getBalance());
   assertEquals(200, accountRepository.findByIban("second").getBalance());
 }

 // ja muita testejä
}

Yllä oleva testi testaa vain tilisiirron onnistumista. Se ei kuitenkaan tarkasta esimerkiksi sivuvaikutuksia. Auki jäävät muun muassa kysymykset: siirtääkö palvelu rahaa jollekin toiselle tilille? Mitä käy jos tilillä ei ole rahaa?

Testiprofiili

Edellisessä esimerkissä on toinenkin ongelma. Kun testissä luodaan uudet tilit ja siirretään rahaa niiden välillä, muutokset tapahtuvat oletuksena käytössä olevaan tietokantaan. Tähän asti käytössä on ollut H2-tietokannanhallintajärjestelmän tiedostoon kirjoittava versio. Tämä tarkoittaa sitä, että myös yllä toteutetuissa testeissä on käytössä sama tietokannanhallintajärjestelmä ja testeissä tehtävät muutokset kirjoitetaan tiedostoon, josta ne ovat myös testien ajamisen jälkeen. Tämä ei ole toivottu tilanne.

Luodaan uusi konfiguraatiotiedosto nimeltä application-test.properties. Konfiguraatiotiedoston pääte -test kertoo Springille, että kyseinen konfiguraatiotiedosto tulee ladata käyttöön mikäli käytössä on profiili test.

Määritellään konfiguraatio siten, että tietokantana on muistiin ladattava tietokanta. Tämä onnistuu seuraavasti:

spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:db;DB_CLOSE_DELAY=-1
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.H2Dialect

Kun lisäämme testit sisältävään lähdekoodiin annotaation @ActiveProfiles("test"), käytetään testeissä test-profiiliin liittyvää konfiguraatiota.

// importit

@ActiveProfiles("test")
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class ApplicationTest {

 @Autowired
 private BankingService bankingService;

 // jne...

Nyt testien käytössä on tietokanta, joka luodaan aina testien käynnistyksen yhteydessä ja poistetaan testien suorituksen jälkeen.

Järjestelmätestaus

Järjestelmätestauksessa pyritään varmistamaan, että järjestelmä toimii toivotulla tavalla. Järjestelmää testataan saman rajapinnan kautta, kuin mitä sen loppukäyttäjät käyttävät. Järjestelmätestaukseen on monenlaisia työkaluja, joista käsittelemme tässä kahta. Tutustumme ensin integraatiotestauksessa järjestelmätason testaustoiminnallisuuteen, jonka jälkeen tutustumme harjoitustehtävän FluentLenium-kirjastoon.

MockMvc

Voimme tuoda halutessamme testien käyttöön koko web-sovelluksen kontekstin. Tämä onnistuu MockMvc-olion avulla — MockMvc-olio mahdollistaa pyyntöjen tekemisen sovelluksen tarjoamiin osoitteisiin, pyyntöjen tulosten tarkastelun, sekä pyyntöjen vastauksena tulleen datan tarkastelun. MockMvc-olion käyttö vaatii testeihin ylimääräisen annotaation @AutoConfigureMockMvc.

Alla oleva esimerkki käynnistää sovelluksen ja tekee kaksi GET-pyyntöä osoitteeseen /messages. Ensimmäinen pyyntö liittyy testiin, missä varmistetaan että vastaus sisältää statuskoodin 200 eli "OK". Toinen pyyntö liittyy testiin, joka tarkistaa tarkistaa että vastauksessa on merkkijono "Awesome".

// muut importit

// mm. mockMvc:n get- ja post-metodit
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.*;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.*;

@ActiveProfiles("test")
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc
public class MessagesTest {

 @Autowired
 private MockMvc mockMvc;

 @Test
 public void statusOk() throws Exception {
   mockMvc.perform(get("/messages"))
       .andExpect(status().isOk());
 }

 @Test
 public void responseContainsTextAwesome() throws Exception {
   MvcResult res = mockMvc.perform(get("/messages"))
       .andReturn();

   String content = res.getResponse().getContentAsString();
   Assert.assertTrue(content.contains("Awesome"));
 }
}

Voit myös testata modeliin asetettujen attribuuttien olemassaoloa ja oikeellisuutta. Olemassaolon voi tarkistaa model()-metodin kautta, ja MvcResult-olion kautta pääsee käsiksi modelin sisältöön.

Alla ensimmäinen testimetodi varmistaa, että pyynnön käsittelevä kontrolleri lisää model-olioon attribuutin, jonka nimi on "messages". Toisessa haetaan attribuuttiin "messages" liittyvä tietosisältö — tässä oletetaan, että se sisältää listan Message-tyyppisiä olioita.

 @Test
 public void modelHasAttributeMessages() throws Exception {
   mockMvc.perform(get("/messages"))
       .andExpect(model().attributeExists("messages"));
 }

 @Test
 public void messagesCorrect() throws Exception {
   MvcResult res = mockMvc.perform(get("/messages"))
       .andReturn();

   // oletetaan, että kontrolleri asettaa kokoelman Message-tyyppisiä olioita
   // modeliin

   List<Message> messages = (List) res.getModelAndView().getModel().get("messages");

   // tarkista kokoelma
 }

MockMvc:n avulla voi testata käytännössä suurinta osaa palvelinsovellusten toiminnallisuudesta, mutta samalla se tarjoaa pääsyn samaan rajapintaan kuin mitä selain käsitteelee.

Loading

FluentLenium

MockMvc:n lisäksi järjestelmätestaukseen käytetään melko paljon käyttöliittymän testaamiseen tarkoitettua Seleniumia ja sen kapseloivia kirjastoja kuten FluentLeniumia. Nämä kirjastot ovat web-selaimen toimintojen automatisointiin tarkoitettuja välineitä, jotka antavat sovelluskehittäjälle mahdollisuuden käydä läpi sovelluksen käyttöliittymää ohjelmallisesti. Kirjastot poikkeavat edellä nähdystä MockMvc-oliosta siten, että ne mahdollistavat testien ajamisen selaimen kaltaisessa ympäristössä, missä testeissä voi klikata linkkejä, täyttää lomakkeita ymym.

Tarkastellaan FluentLeniumin käyttöä lyhyesti. Alla on listattuna FluentLenium-kirjaston vaatimat riippuvuudet. Oletamme, että testit kirjoitetaan JUnit-testikirjaston avulla (FluentLenium tarjoaa myös muita vaihtoehtoja). Riippuvuudet ovat valmiina määriteltynä tehtäväpohjissa.

<dependency>
  <groupId>org.fluentlenium</groupId>
  <artifactId>fluentlenium-junit</artifactId>
  <version>3.7.1</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.fluentlenium</groupId>
  <artifactId>fluentlenium-assertj</artifactId>
  <version>3.7.1</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
  <artifactId>htmlunit-driver</artifactId>
</dependency>

Oletetaan, että käytössämme on sovellus, joka tarjoaa ilmoittautumismahdollisuuden ja jonka näyttämä HTML-sivu on seuraavanlainen.

<html>
 <head>
  <title>Ilmoittautuminen</title>
 </head>
 <body>
  <h2>Ilmoittautuneet</h2>
  <ul>
   <li>Rekku</li>
   <li>Kaja</li>
   <li>Vainu</li>
  </ul>

  <h2>Lisää uusi ilmoittautuminen</h2>
  <form method="POST" action="/ilmoittautuminen">
   <input type="text" name="name" id="nimi"/>
   <input type="submit" value="Lähetä!"/>
  </h1>
 </body>
</html>

Testaamme toiminnallisuutta "Käyttäjä voi ilmoittautua". Lisäämme listalle käyttäjän Rolle. Oletetaan, että yllä oleva lomake löytyy osoitteesta "/ilmoittautuminen" ja että käyttäjää ei ole aluksi listalla, mutta käyttäjän tulee löytyä listalta ilmoittautumisen jälkeen. Testiflow on seuraava:

 1. Avaa sivu "/ilmoittautuminen"
 2. Varmistetaan ettei ilmoittautuneissa ole Rollea.
 3. Etsi kenttä, johon syötetään nimi. Tunnistamme kentän sen id-attribuutin perusteella. Kirjoita attribuutin id arvolla "nimi" tunnistettavaan kenttään uuden ilmoittautuneen nimi. Tässä lisäämme ilmoittautuneisiin Rollen.
 4. Lähetä lomake.
 5. Varmista, että sivulle on lisätty Rolle.
// importit

@ActiveProfiles("test")
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)
public class IlmoittautumisJarjestelmaTest extends org.fluentlenium.adapter.junit.FluentTest {

  @LocalServerPort
  private Integer port;

  @Test
  public void canSignUp() {
    // Avaa sivu "/ilmoittautuminen"
    goTo("http://localhost:" + port + "/ilmoittautuminen");

    // Varmistetaan ettei ilmoittautuneissa ole Rollea
    assertFalse(pageSource().contains("Rolle"));

    // Etsi kenttä, jonka attribuutin 'id' arvo on nimi ja täytä kentän arvoksi Rolle
    find("#nimi").fill().with("Rolle");

    // Lähetä lomake
    find("form").first().submit();

    // Varmista, että sivulle on lisätty Rolle
    assertTrue(pageSource().contains("Rolle"));

  }
// ...

Yllä tehdään useita oletuksia. Testi olettaa, että sivulla ei ole merkkijonoa "Rolle" missään tilanteessa. Testi myös olettaa, että sivulla on täsmälleen yksi lomake. Mikäli lomakkeita olisi useampi, voi lomakkeeseen myös määritellä oman id-attribuutin, jolloin lomake voidaan tunnistaa attribuutin arvon perusteella. Lopulta, testi olettaa, että lomakkeen lähetyksen jälkeen käyttäjä ohjataan sivulle, missä ilmoittautumiset ovat listattuna (tai tarkemmin, juuri ilmoittautunut on listattuna). Testi ei toisaalta tarkastele millään tavalla esimerkiksi tietokantaan tehtyjä muutoksia — näiden tarkastelu onnistuisi injektoimalla käyttöön tietokanta-abstraktion.

Tarkastellaan yllä toteutettua testiä hieman tarkemmin. Annotaatio @SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT) käynnistää palvelimen integraatiotestausta varten satunnaisessa portissa. Sovelluksen portti asetetaan annotaatiota @LocalServerPort seuraavaan muuttujaan port.

Testissä menemme paikalliseen osoitteeseen http://localhost:*portti*/ilmoittautuminen, missä portin numero on satunnaisesti valittu — surffaamme siis haluttuun osoitteeseen. Tarkastamme tämän jälkeen, että sivulla ei ole merkkijonoa "Rolle". Tätä seuraa kentän, jonka id-attribuutin arvo on "nimi" täyttäminen merkkijonolla "Rolle" — tietyn kentän hakeminen onnistuu find-metodilla, jolle annetaan parametrina kentän tiedot: jos kentällä on attribuutti id, voidaan kenttä tunnistaa testeissä merkkijonolla #idattribuutinarvo eli risuaidalla '#', jota seuraa kentän attribuutin id arvo.

Tätä seuraa lomakkeen lähettäminen lomakkeeseen liittyvällä submit-metodilla. Kun lomake on lähetetty, haetaan sivun lähdekoodista tekstiä "Rolle". Jos tekstiä ei löydy, testi epäonnistuu.

Oleellista testien kirjoittamisessa on siis mahdollisuus kenttien tunnistamiseen. Tämä onnistuu määrittelemällä sivuilla sopivat id-attribuutit. Muita toiminnallisuuksia on listattuna FluentLenium-kirjaston dokumentaatiossa, joka löytyy osoitteesta http://www.fluentlenium.org/. Googlesta on myös apua.

Loading
:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan: